Menu

Onderzoek uurtarieven en openingstijden dag- & buitenschoolse opvang 2023-2024

Als ouder wil je weten wat de uurtarieven en openingstijden van kinderopvang zijn om een goede balans tussen werk en zorg te kunnen vinden. Dit onderzoek, ondersteund door BOinK en het Waarborgfonds, biedt een helder overzicht van de actuele uurtarieven en openingstijden voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Je ontdekt hoe tarieven zich verhouden tot de door de overheid vastgestelde maximum opvangtarieven en hoe transparant organisaties zijn over hun tarieven en openingstijden. Zo kun je beter geïnformeerd een keuze maken voor de opvang van jouw kind.

Key Takeaways:

  • Uurtarieven: Het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang is in 2024 € 10,50, wat een stijging van 9,6% ten opzichte van 2023 betekent. Ook bij BSO is een stijging te zien, met een gemiddelde van € 9,44 in 2024.
  • Maximale vergoeding: Het percentage organisaties dat een uurtarief vraagt boven het door de overheid vastgestelde maximumtarief kinderopvang is afgenomen, wat suggereert dat de verhoging van de maximumvergoeding bijdraagt aan de betaalbaarheid van kinderopvang.
  • Transparantie: Ondanks de melding van minister Van Gennip in februari 2024 om tarieven en openingstijden op de websites te vermelden, biedt 55% van de organisaties nog altijd geen duidelijke informatie over sluitingsdagen.

Achtergrond

Belang van transparantie in kinderopvangprijzen en -tijden

Transparantie over uurprijzen, openingstijden en sluitingsdagen is van groot belang voor jou als ouder. Je wilt immers precies weten wat je netto betaalt voor kinderopvang en wanneer je gebruik kunt maken van deze diensten. Dit helpt je bij het vinden van een goede balans tussen arbeid en zorg.

Vorig onderzoek en overheidsinitiatieven

BOinK, met ondersteuning van het Waarborgfonds, brengt sinds 2018 de uurtarieven in kaart. In 2023 vroeg het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het onderzoek uit te breiden met openingstijden van de dagopvang.

In februari 2024 heeft demissionair minister Van Gennip bekendgemaakt dat kinderopvangorganisaties op hun website informatie moeten verstrekken over tarieven en openingstijden. Dit is een stap om de transparantie en vergelijkbaarheid van verschillende kinderopvangorganisaties te verbeteren. Nog steeds vermelden niet alle organisaties hun tarieven duidelijk op de website, wat het moeilijk maakt voor jou als ouder om een weloverwogen keuze te maken.

Methode

Dataverzameling vanuit ouderperspectief

Bij het verzamelen van gegevens is bewust gekozen voor het perspectief van de ouder. U zoekt als ouder eerst op de website van de kinderopvangaanbieder naar informatie over locatie, prijzen en beschikbaarheid. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook gebaseerd op de op de website gevonden uurtarieven en openingstijden van respectievelijk 336 en 329 kinderopvangorganisaties.

Bronnen en beperkingen

Dit onderzoek maakt gebruik van informatie die openbaar beschikbaar is op de websites van kinderopvangorganisaties, waaronder uurtarieven en openingstijden. Hoewel de meeste organisaties deze informatie beschikbaar stellen, is er een kleiner aantal dat dit niet doet. Dit vormt een beperking in de volledigheid van de verzamelde gegevens. Bovendien kan het ontbreken van informatie over sluitingsdagen bij 55 procent van de organisaties voor ouders een struikelblok zijn bij het plannen van zorg en werk.

Op basis van de verkregen gegevens zijn gemiddelde uurtarieven en openingstijden per provincie en in de vier grote steden (G4) berekend. Ook is gekeken naar hoe deze tarieven zich verhouden tot het door de overheid vastgestelde maximaal te vergoeden uurtarief. Deze methodiek biedt een helder overzicht, maar het is belangrijk te realiseren dat de gegevens gebaseerd zijn op wat beschikbaar is op de websites van de kinderopvangorganisaties. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle aspecten volledig worden belicht.

Bevindingen: Dagopvangtarieven

Gemiddelde uurtarieven per provincie en stad

De gemiddelde uurtarieven voor dagopvang variëren per provincie en stad. Bijvoorbeeld, in de vier grootste steden (G4) liggen de tarieven over het algemeen hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit onderzoek toont dat de gemiddelde uurtarieven zijn gebaseerd op de gegevens van 336 kinderopvangorganisaties.

Vergelijking met door de overheid vastgestelde maximumtarieven

In 2024 ligt het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang op € 10,50, wat 2,4% boven het door de overheid vastgestelde maximumtarief van € 10,25 ligt. Dit geeft aan dat sommige organisaties nog steeds hogere tarieven vragen dan wat de overheid als maximum vergoedt. Het volgende tabel toont de vergelijking:

202410,25
20239,10

Trends en veranderingen sinds 2023

Sinds 2023 zijn de tarieven voor dagopvang met 9,6% gestegen, wat aangeeft dat je wellicht meer moet betalen voor dezelfde diensten. Het aantal organisaties dat een tarief hanteert hoger dan het door de overheid vastgestelde maximumtarief is echter afgenomen, wat positief nieuws kan zijn voor je portemonnee.

De overheid heeft het maximale opvangtarief kinderopvangtoeslag voor 2024 verhoogd met 12,4%, wat heeft bijgedragen aan de betaalbaarheid. Dit betekent dat ondanks de stijgende kosten, de marge tussen de werkelijke tarieven en de door de overheid vergoede tarieven kleiner is geworden. Deze ontwikkelingen kunnen een positieve impact hebben op jouw financiële planning voor de kinderopvang.

Bevindingen: Prijzen voor Buitenschoolse Opvang

Gemiddelde uurtarieven per provincie en stad

In 2024 bedroeg het gemiddelde opvangtarief voor BSO €9,44, wat een stijging van 11,3% vergeleken met 2023 betekent. Dit gemiddelde is gebaseerd op gegevens van 329 kinderopvangorganisaties verspreid over verschillende provincies en de vier grote steden (de G4). De uurtarieven variëren per locatie, wat het voor u als ouder belangrijk maakt om de opties in uw specifieke regio te overwegen.

Vergelijking met door de overheid gestelde maximum tarieven

De overheid heeft voor 2024 het maximum opvangtarief voor BSO vastgesteld op €9,12, wat een stijging van 16,2% ten opzichte van 2023 vertegenwoordigt. Vergelijking met de gemiddelde tarieven laat zien dat de meeste kinderopvangorganisaties hun prijzen hierop afstemmen. Het aantal organisaties dat tarieven hanteert boven het maximum is verminderd.

Jaar Overheid Maximumtarief (€)

20237,84
20249,12

Trends en veranderingen sinds 2023

Wat uit onze gegevens blijkt, is dat het aantal kinderopvangorganisaties dat uurtarieven boven het door de overheid gestelde maximumtarief vraagt, afneemt. Tegelijkertijd nemen de organisaties die hun tarieven dichtbij het maximaal vergoede tarief laten aansluiten, toe.

In 2023 vroegen veel organisaties nog uurtarieven boven het maximumtarief, maar in 2024 lijkt deze trend zich om te keren. Dit kan duiden op een positieve verschuiving richting toegankelijkere prijzen voor ouders, waarbij meer organisaties binnen het door de overheid gesubsidieerde bereik blijven. Ook lijkt het er op dat de extra verhogingen van de door de overheid maximum vergoede uurprijzen ten goede komen aan de betaalbaarheid van de kinderopvang voor ouders.

Openings- en sluitings tijden

Beschikbaarheid van informatie op websites

Transparantie over openingstijden en sluitingsdagen is cruciaal. Terwijl vrijwel alle kinderopvangorganisaties hun openingstijden op hun websites vermelden, biedt slechts 45 procent duidelijke informatie over sluitingsdagen. Jij als ouder hebt deze informatie nodig om te plannen en te zorgen voor een goede balans tussen werk en zorg. Zonder toegang tot deze gegevens, kan het lastig worden een geschikte kinderopvang te kiezen.

Vergelijking openings- en sluitings tijden in de regio’s

Bij het vergelijken van openingstijden en sluitingsdagen zijn er significante verschillen tussen regio’s. De informatie in het rapport toont dat er aanzienlijke variatie is in hoe deze gegevens worden gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bevindingen:

OpeningstijdenDe meeste kinderdagverblijven zijn open van 7:30 tot 18:30 uur. Buitenschoolse opvang heeft doorgaans kortere openingsuren.
SluitingsdagenOngeveer 55% van de kinderopvangorganisaties vermeldt geen duidelijke informatie over sluitingsdagen op hun websites.

Dit onderzoek geeft je inzicht in de actuele uurtarieven en openingstijden van kinderopvang, essentieel voor een goede balans tussen werk en zorg. Ondanks de voortgang in transparantie en prijsvergelijking blijven er verbeterpunten. Een groot deel van de kinderopvangorganisaties vermeldt nog steeds niet hun uurtarieven en sluitingsdagen op hun website. De stijging van de maximum vergoede uurprijzen door de overheid helpt echter wel de betaalbaarheid te verbeteren. Jij als ouder kunt hier je voordeel mee doen door goed geïnformeerd keuzes te maken.

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”