Menu

Aanpassing beroeps-kindratio 2024

Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste-gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang aanpassen. Tegelijk wil de minister drie kwaliteitseisen aanpassen voor de buitenschoolse opvang (BSO), waardoor de BSO een rijker aanbod aan activiteiten kan aanbieden.

De minister start daarom een internetconsultatie waarop geïnteresseerden tot en met 2 april 2023 hun reactie kunnen geven. De aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang kwam in nauw overleg met sectorpartijen tot stand.

In het besluit worden drie kwaliteitseisen gewijzigd die betrekking hebben op de buitenschoolse opvang:

  1. De beroepskracht-kindratio wordt op het niveau van de kinderopvanglocatie berekend (in plaats van op groepsniveau).
  2. Het kindercentrum-overstijgend opvangen tijdens schoolvrije periodes wordt vereenvoudigd. Zo hoeven geen aparte afspraken worden opgenomen in de contracten tussen ouder en houder. Ook wordt duidelijker aan welke voorwaarden wel voldaan moet worden.
  3. Het wordt mogelijk om anders-gekwalificeerde beroepskrachten formatief in te zetten, bijvoorbeeld beroepskrachten met een achtergrond in muziek, sport of natuur.

Het verwachte effect van het voorstel is dat er meer ruimte komt voor het stimuleren van de brede (talenten)ontwikkeling van kinderen op de buitenschoolse opvang. Daarnaast geeft de wijziging van een BKR op kindercentrumniveau (i.p.v. op groepsniveau) houders meer ruimte om de indeling van basisgroepen te baseren op pedagogische overwegingen. Voor de wijziging ten aanzien van het vaste gezichtencriterium is het verwachte effect dat een grotere groep medewerkers als vast gezicht ingezet kan worden. Naar verwachting zal dat bijdragen aan de continuïteit van de kinderopvang en het verminderen van de werkdruk.

In deze link worden de voorgenomen veranderingen toegelicht.

Bron: Kinderopvang-Wijzer

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”