Menu

Handreiking over knelpunten voor gezamenlijke huisvesting onderwijs en kinderopvang

Kwalitatieve en goed georganiseerde huisvesting draagt bij aan kindontwikkeling. Maar kinderopvang, onderwijs en gemeenten lopen tegen praktische vraagstukken aan bij het organiseren van gezamenlijke huisvesting. Hiervoor is de overheid met een handreiking gekomen.

Het document van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs, is sinds gister beschikbaar. Met deze handreiking wil het ministerie gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht geven in oplossingen voor knelpunten die er zijn bij het tot stand komen van gezamenlijke huisvesting. 

Praktijk

Die knelpunten zitten voornamelijk in de wet- en regelgeving. De handreiking gaat dan ook uit van de bestaande wetgeving. De meest voorkomende knelpunten worden benoemd, net als mogelijke oplossingsrichtingen. De oplossingen voor knelpunten komen volgens de auteurs uit de praktijk. Ook zijn ze in meerdere situaties toegepast. Onder meer de BMK, BK, PO-Raad, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Ruimte-OK werkten mee aan de samenstelling.

Nieuwbouw of bestaande bouw

De handreiking maakt onderscheid tussen de opgaven waar organisaties voor staan bij zowel nieuwbouw als bij bestaande huisvesting. Binnen beide situaties zijn mogelijke scenario’s voor het organiseren en financieren beschreven, inclusief de knelpunten en de oplossingen daarvoor. Ook hebben ze gedacht aan handige factsheets over onder meer huurberekeningen en wet- en regelgeving voor gemeenten.

Toename gezamenlijke huisvesting

Het aantal locaties waarbij er sprake is van gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang blijft toenemen, zo stellen de auteurs in de inleiding: ‘Deze ontwikkeling is al meer dan twintig jaar gaande en blijft zich verder ontwikkelen in allerlei variëteiten’. Deze ontwikkeling naar een breed dienstenaanbod vanuit gezamenlijke huisvesting past bij de decentralisatie van taken waar de overheid in de afgelopen jaren op gestuurd heeft en maakt onderdeel uit van de participatiesamenleving. In kleinere kernen draagt het bij aan het voorzieningenniveau en daarmee aan de leefbaarheid.

Verduurzaming

Ook het uitvoeren van het Klimaatakkoord heeft gevolgen voor huisvesting. De handreiking zegt hierover: ‘Een beduidend deel van de onderwijshuisvesting is verouderd en bij verduurzaming zal er in veel gevallen ook geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit’. De extra opgave vanuit het klimaatakkoord met extra financiële mogelijkheden kan voor alle sectoren kansen bieden ten aanzien van de organisatie van de gezamenlijke huisvesting.

Feit blijft wel: zolang er sprake is van de huidige wettelijke kaders zullen er belemmeringen ervaren worden. Volgens de handreiking zal realisatie dan ook afhangen van de wil van betrokken partijen om deze samen op te lossen. Op de websites van Kenniscentrum Ruimte-OK en Stichting Waarborgfonds Kinderopvang worden regelmatig praktijkvoorbeelden geplaatst over de vorming van kindcentra.

Bron: Rijksoverheid

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”